HANDELSBETINGELSERNE OG PRIVATLIVSPOLITIKKEN
BAGGRUND FOR UDBETALING AF TILSKUD
Bygningspuljen (Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse af d. 12-10-2020) og Erhvervspuljen (Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder af d. 29-09-2020), som udmønter en markedsbaseret tilskudspulje i årene 2021-2024, som målrettes energibesparelser i bygninger til helårsbeboelse, samt erhvervsvirksomheder. Tilskud vil gennem ordningerne kunne ydes for at fremme gennemførelse af energiforbedringsprojekter.
Energiforbedringsprojekterne vil kunne bestå af et eller flere nærmere bestemte energiforbedringstiltag vedrørende bygningens klimaskærm, forsyning og drift m.m.
Tilskuddet vil blive udbetalt af Energistyrelsen til ejeren af adressen.
ANSØGNING OM TILSKUD IGENNEM DANSK ENERGIRÅDGIVNING
 • Når der ansøges om tilskud igennem Dansk Energirådgivning’s online formular, udfyldes der og underskrives en fuldmagt, som giver Dansk Energirådgivning bemyndigelse til at ansøge om tilskud, på vegne af ansøger igennem Energistyrelsen.
 • Når du ansøger igennem Dansk Energirådgivning vil du modtage en kopi af den underskrevne fuldmagt. Dette er IKKE et tilsagn/godkendelse om tilskud. Godkendelse af ansøgningen vil blive fremsendt på mail, hvilket betyder at du ikke må gå i gang med det energibesparende tiltag, før du modtager mail om tilsagn/godkendelse af tilskuds ansøgning.
 • HUSK du skal ansøge om tilskud INDEN der bestilles/indkøbes materialer eller arbejdet påbegyndes. Ellers kan tilskuddet frafalde.
 • Der gives tilskud jf. Bygningspuljen eller Erhvervspuljen bekendtgørelser.
VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE TILSKUDDET
 • De energibesparelser, Energistyrelsen udbetaler tilskud til, må IKKE afgives til anden side. Det vil sige, at ansøger ikke ansøger om tilskud til energispareprojekter, hvortil der enten ydes støtte fra Energiselskabernes energispareindsats, anden statsstøtte, tilskud efter anden lovgivning, tilskud fra EU-institutioner eller andre organer under EU.
 • Tilskudsstørrelsen kan variere fra pulje til pulje.
 • Hvis Dansk Energirådgivning konstaterer, at energibesparelsen er overdraget til anden side, bortfalder muligheden for at søge tilskud.
 • At de energisparetiltag, som fremgår af ansøgningen, ikke fremgår af andre ansøgninger i samme ansøgningsrunde eller er under behandling i andre ansøgningsrunder.
 • At de energisparetiltag, som fremgår af ansøgningen, ikke vil blive gennemført uden det ansøgte tilskud.
 • Dansk Energirådgivning forbeholder sig ligeledes ret til at foretage stikprøver på de oplyste energibesparende tiltag. Såfremt det ved en efterfølgende stikprøve viser sig, at de oplyste energibesparende tiltag, som kunden er godskrevet, ikke er korrekte, eller at energibesparelsen er solgt/afgivet til anden side, kan Dansk Energirådgivning sende en regning på det tidligere udbetalte beløb + ekspeditionsgebyr 1.000 kr.
 • Accept af tilbud eller Indkøb/ordrebekræftelse/bestilling/igangsættelse håndværker må ikke være foretaget inden godkendelse af projektet (dvs. du skal have modtaget accept via mail fra Dansk Energirådgivning). Ej heller må arbejdet være påbegyndt. Der må gerne indhentes tilbud før ansøgningen om energitilskud laves.
 • Der kan ansøges om et tilskud pr. ansøgning. Udføres der flere energisparetiltag, skal der oprettes nye ansøgninger.
 • Sager der er indsendt og er blevet afvist, grundet manglende dokumentation m.m. kan efter genindsendelse ikke altid bringes til udbetaling, grundet tidsfristen på ansøgningen eller skæringsdato for afslutningen af sager ved årsskifte.
 • Vi forbeholder os retten til at ændre tilskudsstørrelsen, hvis myndighederne eller de involverede parter ændrer den konkrete ansøgning, lovgrundlaget, eller forudsætningerne for bekendtgørelserne for Bygningspuljen og Erhvervspuljen.
DEADLINE
Ansøgningen skal indsendes senest 2 år efter tilsagn om tilskud er meddelt og senest 30 dage efter projektets afslutning, medmindre der i tilsagnet er fastsat vilkår om andet.
UDBETALING AF TILSKUD
Tilskuddet er skattefrit og overføres til kundens NemKonto, når sagen er endeligt godkendt hos Energistyrelsen. Fra sagen indsendes til endelig godkendelse og tilskuddet overføres kan der gå op til 5-45 arbejdsdage. (i ferieperioder eller henimod afslutning af året, kan der være længere ventetid). Når der er givet tilsagn om tilskud og tilskuddets størrelse er oplyst fra Energistyrelsen. Vil Dansk Energirådgivning fremsende en faktura som udgør honorar, for håndtering/administrering af ansøgningen om tilskud. Honorar for håndtering af sager tilknyttet Bygningspuljen, vil udgøre 10% af det faktuelle tilskudsbeløb fra Energistyrelsen.
Honorar for sager tilknyttet Erhvervspuljen vil blive aftalt på forhånd. Fælles for Dansk Energirådgivning’s honorar til begge puljer er at det er no cure no pay princippet der er gældende.
Husk! For at få beløbet udbetalt, skal yderligere følgende opfyldes:
Udover før- og efterbilleder, skal materialerne på de/den medsendte kvittering/faktura for det udførte arbejde være udspecificerede, så ansøgning og kvittering tydeligt kan sammenholdes (skal markeres hvis der er flere materialer på samme kvittering/faktura). Er der lavet et tilbud/ordrebekræftelse, skal det også sendes med.
PERSONDATAPOLITIK
Vi har brug for følgende oplysninger, når du ansøger om energitilskud hos os: Navn, adresse, tlf.nr og mailadresse.
Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne håndtere din tilskudsansøgning. Oplysningerne afgivet videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysninger registreres hos Dansk Energirådgivning og gemmes efter gældende lovgivning.
Som registreret hos Dansk Energirådgivning, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: kontakt@dken.dk
Vi forbeholder os ret til at kontakte ansøger i forbindelse med spørgsmål til deres konkrete sager, ændringer i deres sag og i anden forretningsorienteret øjemed.
Dataansvarlig / kontaktoplysninger
Dansk Energirådgivning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som indsamles fra ansøger. Dansk Energirådgivnings kontaktoplysninger er følgende:
Dansk Energirådgivning A/S

Glarmestervej 18B, 8600 Silkeborg

Cvr-nr. 32785905

Telefon 86837483

Mail: kontakt@dken.dk

Såfremt der er spørgsmål til Dansk Energirådgivnings behandling af personoplysninger, så er ansøger velkommen til at kontakte Dansk Energirådgivning
Hvad er formålet med Dansk Energirådgivnings behandling?
Dansk Energirådgivning har en saglig interesse i at behandle personoplysninger om ansøger i forbindelse håndtering af ansøgers tilskudsansøgning samt opfyldelse af den mellem parterne indgåede aftale, herunder fakturering m.v.
Dansk Energirådgivnings grundlag for at behandle ansøgers personoplysninger sker dermed i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig af hensyn til at opfylde en aftale), litra c (nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, såsom bogføringsloven m.v.) og litra f (forfølgelse af en legitime interesse). De legitime interesser består bl.a. af dokumentation af arbejdet og kundeforholdet i relation til ansvar m.v. efter ophør af aftaleforholdet.
Hvilke personoplysninger indsamler Dansk Energirådgivning
For at kunne oprette en ansøgning og søge om tilskud hos Energistyrelsen, så har Dansk Energirådgivning brug for at registrere og behandle følgende almindelge personoplysninger:

 • Stamoplysninger. f.eks. navn, telefonnummer, mailadressen og andre kontaktoplysninger
 • Oplysninger om den ejendom, som energiforbedringerne vedrører, herunder adresse m.v.
 • økonomiske oplysninger, herunder omkostningerne til de energiforbedringsprojekter, som der ansøges tilskud til.
Hvem deles ansøgers personoplysninger med?
Dansk Energirådgivning har behov for at dele ansøgers personoplysninger med andre. Som udgangspunkt deler Dansk Energirådgivning kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med ansøger, eller såfremt det følger af lovgivningen.
Dansk Energirådgivning kan f.eks. have behov for at dele personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT, Energistyrelsen m.v.
 • Eksterne rådgivere, f.eks. advokat, revisor m.v.
 • Andre samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører eller andre databehandlere m.v.
Hvor længe gemmes ansøgers personoplysninger?
Dansk Energirådgivning vil opbevare ansøgers personoplysninger, indtil det vurderes ikke længere at være nødvendigt af hensyn til de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive et bestemt tidspunkt, dog vil oplysningerne ikke blive opbevaret længere end den ultimative forældelsesfrist på 10 år.
Kriterierne, der anvendes til at fastlægge tidsrummet, afhænger af kategorien af personoplysningerne således, at tidsrummet vurderes ud fra den konkrete situation og ud fra de konkrete personoplysninger. Nogle af de kriterier, der benyttes er følgende:
Hvorvidt Dansk Energirådgivning har behov for dokumentation af f.eks. behandlingen, eller har et dokumentationsbehov overfor tredjemand, herunder med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, samt dokumentation for overholdelse af databeskyttelse- eller bogføringslovgivningen.
Såfremt opbevaringen af personoplysningerne er en nødvendighed af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, samt ansøgers interesse for, at personoplysningerne slettes.
Personoplysninger, der benyttes til at dokumentere Dansk Energirådgivnings efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen, vil opbevares i 5 år, da denne opbevaringsperiode følger af databeskyttelseslovens § 41, stk. 7.
Personoplysninger, der indgår i Dansk Energirådgivnings bogføringsmateriale, blive opbevaret i 5 år + løbende regnskabsår, som følge af Dansk Energirådgivnings regnskabs- og bogføringsmæssige forpligtelser, der følger af bogføringslovens § 10, stk. 1.
Hvilke rettigheder har ansøger?
Som registreret har ansøger en række rettigheder i forhold til Dansk Energirådgivnings behandling af personoplysninger, herunder:

 • ret til at få indsigt i de behandlede personoplysninger
 • ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger
 • i visse tilfælde ret til sletning
 • i visse tilfælde ret til begrænsning og indsigelse mod behandlingen
 • i visse tilfælde ret til dataportabilitet
For en uddybning af rettighederne henvises til datatilsynets vejledning, som kan findes på www.datatilsynet.dk.
Såfremt ansøger ønsker at gøre brug af sine rettigheder, så sker dette ved at kontakte Dansk Energirådgivning, som herefter i hvert tilfælde vil tage stilling til, om betingelserne for anmodningen er opfyldt.
Klagemulighed
Såfremt ansøger ikke er tilfreds med den måde, som Dansk Energirådgivning behandler personoplysninger på, så opfordres ansøger til at kontakte Dansk Energirådgivning. Der kan også indgives en klage til Datatilsynet, hvis kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.