Ny energispareordning efter 2020

Den nuværende energispareordning erstattes af en ny tilskudsordning. Med det netop indgåede forlig af 22. juni 2020 er rammerne og midlerne til den nye ordning på plads, herunder også pengene som allerede nu afsættes til allokering i 2020. Vi giver dig her overblikket over de væsentligste ændringer, vores forventninger til den nye ordning samt mulighederne for at søge tilskud til fremtidige energispareprojekter.

  

To nye tilskudspuljer erstatter den nuværende energispareordning

Med energiaftalen fra juni 2018 blev det besluttet at afskaffe den frivillige ordning Energiselskabernes Energispareindsats. Det betyder, at det fremover vil være Energistyrelsen, som har ansvaret for at realisere de rammer, som politikkerne har besluttet.

Ordningen, som vi kender den i dag, udløber den 31. december 2020. Den erstattes af to nye tilskudspuljer til henholdsvis erhverv og bygninger, som lyder på henholdsvis 300 mio. kr. og 200 mio. kr. årligt og er gældende i perioden 2021-2024.

Med den netop indgåede klimaaftale af 22. juni 2020 har puljen målrettet erhverv fået tilføjet midler helt frem til 2030, hvoraf der allerede nu afsættes 200 mio. kr. til energieffektivisering i 2020. I løbet af de kommende måneder fastlægges detaljerne i energispareordningen, hvorefter vi forventer, at det allerede i 4. kvartal 2020 vil være muligt at søge tilskudsmidler fra den nye erhvervspulje.

I Dansk Energirådgivning har vi siden 2007 arbejdet med og været med til at udvikle ordningen, som vi kender den i dag. Som én af de ledende energirådgivere i Danmark følger vi også udviklingen af den nye ordning tæt og tager aktiv del i at sikre, at gode energispareprojekter fortsat kan gennemføres effektivt.

  

  

Det betyder den nye ordning for energispareprojekter i erhverv

Vi har taget et kig på udkastet til bekendtgørelsen for den nye ordning og giver dig her overblikket over, hvad der på nuværende tidspunkt kan forventes af væsentlige ændringer i forhold til den aktuelle energispareordning.

  

Slutbruger skal søge tilsagn om tilskud direkte ved Energistyrelsen

Som slutbruger skal du under den nye ordning selv søge om tilskud direkte ved Energistyrelsen og opnå tilsagn til dit energibesparende projekt, inden investeringen igangsættes. Som slutbruger beslutter du selv, om du ønsker en rådgiver eller tilsvarende til at hjælpe dig i eksempelvis ansøgnings-, dokumentations- eller teknikprocessen.

I den nuværende ordning skal du (evt. via rådgiver) indgå aftale med et netselskab eller en aktør omkring tilskud til det energibesparende projekt, inden du igangsætter projektet. Herefter varetager netselskabet eller aktøren processen med dokumentation og udbetaling af tilskud.

  

Tilsagn tildeles gennem ansøgningsrunder

Når du søger om økonomisk støtte til energibesparelser, vil tilskudssatsen blive konkurrenceudsat, da Energistyrelsen ønsker at støtte realiseringen af de billigste kWh først. I praksis betyder det, at der hvert år vil blive gennemført minimum 4-6 ansøgningsrunder til energisparetilskud.

Tidligere har slutbruger kunnet undersøge markedet for højest muligt tilskudssats ved at kontakte forskellige netselskaber eller aktører.

  

Krav til andel af procesoptimering i besparelsen

Udkastet til den nye ordning ligger op til, at procesoptimering skal udgøre mere end 50 % af den samlede energibesparelse i erhverv. I praksis kan dette forslag blive vanskeligt at efterleve, hvormed det forventes, at kravet tilpasses eller justeres i den endelige ordning.

I den nuværende ordning stilles der ikke lignende krav til besparelsen.

  

Størrelsen på projekter

Det forventes, at minimumsgrænsen for tilskudsberettigede projekter under den nye ordning bliver fastsat til 10.000 kr. i tilskud, samt at det er muligt at samle flere tiltag i ét projekt i samme virksomhed. Dermed kan der godt puljes flere projekter fra forskellige adresser, så længe de er registeret indenfor samme CVR-nummer.

  

Grænser for tilbagebetalingstid ændres

Tilbagebetalingstiden på energibesparende projekter i erhverv skal ifølge udkastet til bekendtgørelsen være minimum 3 år uden tilskud og maksimum 10 år med tilskud.

Tidligere var kravet minimum 1 års tilbagebetalingstid for energispareprojekter efter tilskud.

I Dansk Energirådgivning er vi opmærksomme på, at den foreslåede ændring i tilbagebetalingstiden udelukker, at nogle gode projekter kan modtage tilskud under den nye ordning. Da udkastet til bekendtgørelsen fortsat er til forhandling, er det muligt, at grænserne for tilbagebetalingstiden ændres i den endelige ordning.

  

Nye retningslinjer for tilskud til energibesparelser ved nyanlæg og -etablering samt effekten af øget produktionskapacitet og -volumen

I udkastet til den nye energispareordning skal udstyr have været i drift i minimum 24 måneder for at være tilskudsberettiget. Dermed gives der ikke tilskud til nyanlæg og -etablering. Ligeledes medregnes effekt ved øget produktionskapacitet og -volumen ikke.

Planlægger du at gennemføre energispareprojekter inden for disse områder i løbet af i år eller næste år, er du velkommen til at kontakte vores rådgivere for mere information om, hvad de nye retningslinjer betyder for dit projekt. Da udkastet til bekendtgørelsen fortsat er til forhandling, er det muligt, at grænserne ændres i den endelige ordning.

  

Bemærk at ovenstående blot er nogle af de væsentligste ændringer i forhold til den nuværende ordning.

  

Sådan søger du tilskud fra 2021

Den nye tilskudsordning var bestemt til at træde i kraft den 1. januar 2021. Dog blev der med den seneste klimaaftale allerede afsat en pulje til energieffektivisering i 2020, hvormed vi forventer, at der i Q4 åbnes op for første ansøgningsrunde til de nye tilskudspuljer.

Når du som slutbruger skal søge om tilskud under den nye ordning, skal du udarbejde en ansøgning på statens-tilskudspuljer.dk, inden projektet igangsættes. Her kan der gives adgang til, at din rådgiver kan udfylde ansøgning og dokumentation.

  
I udkastet til bekendtgørelsen lægges der op til, at ansøgningsprocessen er som følgende:

  1. Der søges om tilsagn til økonomisk støtte til et energibesparende projekt
  2. Projektet modtager tilsagn i ansøgningsrunden
  3. Projektet dokumenteres og forhåndsgodkendes af ENS
  4. Projektet gennemføres
  5. Når projektet er afsluttet, udbetales der tilskud

  

Få hjælp fra en professionel energirådgiver

Din ansøgning om tilskud skal indeholde dokumentation for, at betingelser og vilkår i tilsagnet er opfyldt. Derudover skal efter-situationen og efterforbruget dokumenteres.

Hos Dansk Energirådgivning har vi været den største markedsaktør og har derfor et godt overblik over kravene til dokumentation samt tilskudsmulighederne – også i den nye ordning. Vi tilbyder, at du som slutbruger kan få sparring til, hvilket tilskud dit projekt har mulighed/behov for. Derved sikrer vi, at dit projekt får de optimale vilkår. Har du planer om at gennemføre energibesparelser under den nye ordning, vil vi meget gerne drøfte det med dig – naturligvis ud fra vores velkendte no-cure-no-pay-koncept.

Herudover står vores rådgivere selvfølgelig fortsat klar til at kvalitetssikre dit energispareprojekt, så projektet lever op til kravene i den kommende ordning og gennemføres så effektivt som muligt.

Vi følger udviklingen af den nye ordning tæt og er løbende i dialog med Energistyrelsen. Følg med i nyhederne på vores hjemmeside og LinkedIn for at være opdateret på det seneste nyt omkring ordningen.

  

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om den kommende energispareordning, er du velkommen til at kontakte os.  Der er mange vilkår i den nye aftale, så kontakt os hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Dansk Energrådgivning A/S splittes i to

Den aktuelle Corona-situation sætter ikke en stopper for vækstambitionerne i Dansk Energirådgivning A/S, som er Danmarks største uafhængige virksomhed inden for biogas- og energirådgivning. Virksomheden, der i starten af 2020 justerede ejerskabskredsen, igangsætter nu en opsplitning af forretningen, som skal sikre de bedste vilkår for fortsat udvikling og vækst.

Dansk Energirådgivning A/S har i hele virksomhedens levetid haft kraftig vækst inden for både biogas- og energirådgivning. De seneste to år har virksomheden brugt mange ressourcer på at styrke organisationen og videreudvikle inden for forretningsområdet biogas-service og konceptet Opteamize, som er målrettet løbende energioptimering og energibesparelser.

Virksomheden fik i starten af 2020 en ny hovedaktionær, Jon Malthe-Bruun, som har tilføjet både kapital og kompetencer, der skal ruste virksomheden yderligere til at indtage større markedsandele og forretningsudvikle. Som led i denne strategi vælger ejerkredsen nu at opsplitte virksomheden, sådan Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning bliver to selvstændige selskaber.

Fokus på videreudvikling

I virksomhedens ledelse og ejerskabskreds er der enighed om, at den reducerede travlhed i Corona-perioden skal bruges på at udvikle virksomheden og uddanne medarbejderne yderligere.

”I Dansk Energirådgivning har vi aldrig været bange for at gå imod strømmen. Vi har altid set muligheder frem for begrænsninger, og det gør vi også i denne tid. Der er ikke blevet søgt om hjælpepakker, reduceret i lønnen eller medarbejderstaben på grund af Corona. Vi driver vores virksomhed efter sædvanlige principper. Lige nu bruger vi nuværende, overskydende ressourcer på at se fremad, så vi kan stå endnu stærkere med to selvstændige virksomheder på den anden side af Corona-krisen”, fortæller Thomas Kristiansen, som har været medejer i Dansk Energirådgivning siden 2010.

To nye administrerende direktører skal være med til at sætte kursen mod fortsat vækst

Virksomheden har allerede igangsat opsplitningen, som kommer til at foregå i løbet af 2020. Opsplitningen medfører, at begge virksomheder skal have en separat ledelse, så væksten kan fortsættes. Derfor søger både Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning to nye administrerende direktører, som skal være med til at udvikle virksomhederne og bygge videre på det solide fundament, som begge virksomheder har, der hver for sig dækker over en bred pallette af ydelser, som er målrettet rentabel grøn omstilling af virksomheder og energisystem.

Selvom Corona-situationen påvirker de fleste virksomheder i en eller anden grad, så forventes det, at det øgede fokus på klimaudfordringerne fortsættes, og at efterspørgslen på både Dansk Energirådgivnings og Dansk Biogasrådgivnings ydelser øges. For Dansk Energirådgivning A/S blev 2019 også et rekordsættende år, hvor virksomheden stod for over 30 % af de indberettede energibesparelser i Danmark, og hvor der blev medvirket til at etablere og udvide et stort antal biogasanlæg.

Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning fusionerede i 2017, efter at Dansk Biogasrådgivnings havde været et datterselskab siden etablering i 2013. I forbindelse med fusionen bevarede Dansk Biogasrådgivning sit eget brand som en del af Dansk Energirådgivning.

Find ud af, om din virksomhed kan spare penge på energiregningen

I en tid hvor mange virksomheder desværre oplever, at indtjeningen er gået lidt i stå, kan det være en god idé at få belyst, hvor der kan optimeres og spares omkostninger.

Energioptimering er en effektivt måde, hvorpå din virksomhed kan skabe en bedre bundlinje og samtidig bidrage til den grønne omstilling.

Vi har samlet en masse information om energioptimering lige her. Du får bl.a. 5 gode råd til, hvordan din virksomhed sikrer en vellykket energioptimeringsproces.

Benyt dig også af muligheden for at få en uvildig vurdering af din virksomheds potentiale for energieffektivisering ved at booke en gratis og uforpligtende energiscreening.

Læs mere og book en gratis energiscreening her.

Energiscreening

Flowbatterier kan muliggøre effektiv el-energilagring i storskala

Et projektkonsortium bestående af seks private virksomheder vil med midler fra den offentlige tilskudspulje EUDP udvikle en løsningsmodel til omkostningseffektiv energilagring i det kollektive elnet. Projektet tager udgangspunkt i flowbatterier og skal sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der demonstrerer teknologien i praksis.

Med baggrund i det øgede behov for el-energilagring har Nordisk Energirådgivning ApS dannet et konsortium bestående af virksomhederne Inter Terminals A/S, VisBlue ApS, Tyréns A/S, Skanda A/S og Dansk Energirådgivning A/S. Til sammen har de seks virksomheder de nødvendige kompetencer til at undersøge tekniske og designmæssige løsninger for anvendelse af store flowbatterier til el-energilagring.

Fordelene ved flowbatterier er mange

Projektet sætter fokus på flowbatterier, som anses som værende en billig, energieffektiv, miljøvenlig, fleksibel og langtidsholdbar batteriløsning til lagring af vedvarende energi fra vind, sol og bølger. I flowbatteriet bindes og opbevares energien elektrokemisk i en væske, hvor energien først omsættes og afleveres som elektricitet, når der igen er behov for den.

Ulempen ved flow-batteriet er dog en høj investeringspris, som hidtil har gjort, at markedskræfterne i sig selv ikke har kunnet modne og udbrede teknologien. Derfor har virksomhederne i konsortiet også fået til opgave at belyse en løsning, som omkostningseffektiviserer etableringsudgiften til flowbatterier.

Behovet for forsyningssikkerhed i elnettet stiger i takt med udbredelsen af vedvarende energi

Store energilagre, som flowbatterier kan bidrage til, er med til at sikre en høj forsyningssikkerhed i elnettet i fremtiden, hvor der kommer mere uforudsigeligt, vedvarende energi i elnettet. Samtidig muliggør batterilager tilsluttet elnettet, at energien afleveres direkte tilbage til elnettet efter lagring, modsat andre lagringsteknologier der omhandler konvertering til mindre anvendelige energimedier, f.eks. varme.

Flowbatterier kan gøre Danmark til foregangsland

Får projektkonsortiet tilegnet sig den rette viden og erfaring om store omkostningseffektive flowbatterier, kan det bruges til at positionere Danmark som foregangsland inden for teknologien, idet Danmark vil være blandt de første lande i verdenen til at implementere el-energilagring i storeskala.

Når de samarbejdende virksomheder er færdige med forundersøgelsen i foråret 2021, vil konklusionerne skulle bruges til at sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der skal demonstrere flowbatteri-teknologien i virkelighedsnære forhold.

Tilskudsmidler skal fremme bæredygtige energilagringsløsninger

Projektet udføres som en del af det Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), hvor konsortiet til dels med egne midler arbejder på udvikling af bæredygtige, integrerede energilagringsløsninger. EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi på energiområdet, der kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Information i forbindelse med Corona

Kære kunder og samarbejdspartnere

I Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning følger vi myndighedernes anbefalinger og information vedrørende Corona (COVID-19) nøje. Vi har allerede taget en række forholdsregler for at begrænse risikoen for smitte. Vores tiltag har til formål at så vidt muligt beskytte medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder og samtidig sikre et fortsat højt serviceniveau og stabil energiforsyning via vores kunders biogasanlæg.

Som virksomhed forsøger vi at opretholde en så normal drift som muligt, sådan vores kunder og samarbejdspartnere vil få løst alle opgaver, projekter og forespørgsler som vanligt.

Vi har bedt alle medarbejdere, som har mulighed for det, om at arbejde hjemmefra i den kommende periode. Det betyder, at alle interne og eksterne fysiske møder, som ikke er tvingende nødvendige, vil blive afholdt enten digitalt/telefonisk eller rykket til efter den 1. april 2020. Vi vil inden for få dage kontakte de kunder og samarbejdspartnere, som dette berører, for at aftale, hvad vi gør i den konkrete situation.

Vores kontorer og tilhørende biogaslaboratorium vil være bemandet i begrænset omfang. Dog i det omfang, som er nødvendigt for, at vores kunder modtager de services, de plejer, og kan fortsætte driften som vanligt. Vi har et medansvar i at sikre en stabil energiforsyning via vores kunders biogasanlæg og vil naturligvis bidrage til, at alle kritiske funktioner holdes i gang.

Alle medarbejdere vil som sædvanligvis være klar til at besvare jeres forespørgsler per mail og telefon, så tøv ikke med at kontakte dem. Alle medarbejderes kontaktinformationer kan findes her.

Vi vurderer løbende vores tiltag for at mindske smitterisikoen yderligere. Ved udvikling i situationen vender vi tilbage med opdateret information.

Dansk Energirådgivning justerer ejerskabskredsen frem mod fortsat vækst

Med mere end 20 % af de samlede indberettede energibesparelser er Dansk Energirådgivning landets ubetinget største uvildige rådgiver målt på markedsandel. Igennem de seneste 2 år har virksomheden opbygget en serviceforretning inden for biogas, hvor man nu med en ændret ejerstruktur får tilført kompetencer, som vil gøre virksomheden bedre rustet til at udvikle nye forretningsområder.

Danmarks største uafhængige virksomhed indenfor biogas- og energirådgivning, Dansk Energirådgivning, har med en ny hovedaktionær fået en stærk partner til at sikre fremtidig vækst og forretningsudvikling. Jon Malthe-Bruun overtager den oprindelige stifters, Lars Waage Petersen, og Finance Zealands aktier.

– Vi har gennem virksomhedens levetid haft en kraftig vækst. De seneste 2 år har vi brugt mange ressourcer på at styrke organisationen. Nu er vi klar til at fortsætte væksten indenfor biogasservice og vores Opteamize-koncept, som er målrettet besparelser i SMVer. Med den nye ejer får vi en partner, der kan tilbyde kapital og samtidig har kompetencer til at være med til at tage større markedsandele indenfor det kendte og samtidig medvirke til at udvikle det ukendte, udtaler Michael Kamstrup Søndergaard, adm. direktør i Dansk Energirådgivning.

Vækstvirksomhed op på næste niveau

Virksomheden stod i 2019 for mere end 30% af de samlede indberettede energibesparelser i Danmark. Samlet set er virksomhedens omsætning de seneste fem år vokset med ca. 30% om året, og bundlinjen er mere end fulgt med. 2019 har været det bedste år i virksomhedens historie; godt hjulpet på vej af realiseringen af nogle kontrakter ifm. aktiehandlen.

– Vi vil fortsat fremad med vores virksomhed. Vi har en sund kerneforretning, som vi hele tiden har bygget på. Vi fået en god service-forretning på plads gennem de seneste 2 år, og nu ønsker vi at øge aktiviteterne på denne del. Med vores nye partner er vi bedre rustet til dette, udtaler Thomas Kristiansen, medejer i Dansk Energirådgivning.

Dansk Energirådgivnings administrerende direktør, Michael Kamstrup Søndergaard, fortæller, at man i løbet af de seneste 2 år har styrket de administrative processer og udviklet organisationen. Desuden har virksomheden etableret kontor i Odense og datterselskab i Tyskland. Nu skal denne udvikling bruges til at øge service-forretningen både i Danmark og i Tyskland.

– Med det øgede fokus på klimaudfordringerne forventer vi, at det vil øge efterspørgslen efter vores produkter, som retter sig både mod optimering af energi, som kan lagres, samt reduktion af CO2. Både i Danmark og i udlandet, udtaler Michael Kamstrup Søndergaard.

 Dansk Energirådgivning, som i dag har godt 35 ansatte, startede i 2007. De primære forretningsområder er energirådgivning til erhvervslivet efter princippet om no-cure-no-pay og rådgivning til og service af biogasanlæg hos bl.a. landmænd.

Jon Malthe-Bruun bliver hovedaktionær med 60% af virksomheden. De resterende 40% ejes af to af de tre oprindelige ejere; Thomas Kristiansen og Nicolaj Ørskov Olsen.

Kontakt:

Michael Kamstrup Søndergaard, adm. direktør, 22 50 05 82, mks@danskenergiraadgivning.dk

Dansk Energirådgivning